ian69
Entered895
Finalist23
Won11
Maskumambang, Mijil, Sinom, Kinanthi, Asmaradana, Gambuh, Dhandhanggula, Durma, Pangkur, Megatruh, Pucung

My reviews